opinie klientówkonfiguruj i zamawiaj online
Twój koszykTwój koszyk jest pusty
Regulamin
Regulamin
Twoje zamówienie:
StatusAby sprawdzić na jakim etapie realizacji jest Twoje zamówienie podaj numer tego zamówienia:
Kontakt
510 600 155
22 633 79 91
Pon-Pt
10.00-18.00

Wiarygodna Firma

Bezpieczne Płatnośći

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES - dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE - oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT - oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KUPUJĄCY - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierającą z Wykonawcą umowę o dzieło

PRAWO POLSKIE - oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE - ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRODUKT - oznacza rzecz ruchomą, którego wykonanie jest przedmiotem umowy o dzieło zawieranej pomiędzy Kupującym a Wykonawcą

PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN - niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Wykonawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy o dzieło oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki wykonywania dzieł i świadczenia usług przez Wykonawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

SERWIS - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.asmar-sklep.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania z Wykonawcą/Usługodawcą umów na odległość

WYKONAWCA/USŁUGODAWCA - oznacza właściciela Serwisu internetowego
www.asmar-sklep.pl - jest firma ASMAR Marcin Biegański z siedzibą przy ul. ul. Wrzeciono 63A/7, 01-950 Warszawa. NIP: 118-017-79-69

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA - oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

USŁUGA - oznacza działanie podejmowane przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi świadczonej przez Usługodawcę

UŻYTKOWNIK - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.asmar-sklep.pl

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Serwisu www.asmar-sklep.pl jest wykonywanie oraz dostarczanie systemów osłonowych, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wykonawca/Usługodawca są następujące:
  1. połączenie z siecią internet,
  2. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
  4. włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  5. czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 3. Klientami Serwisu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 4. Wykonawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w Serwisie www.asmar-sklep.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Wykonawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §8 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 5. Prezentacja na stronie internetowej Serwisu produktów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).
 6. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej www.asmar-sklep.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 8. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 9. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 10. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Wszystkie umowy o dzieło zawarte przez Wykonawcę za pośrednictwem serwisu www.asmar-sklep.pl z Kupującymi będącymi Konsumentami, dotyczą świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, dlatego zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.) Kupującym będącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz zwrotu produktu.

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień produktów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.asmar-sklep.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Standardowo do wszystkich produktów Wykonawca wystawia paragony. W celu uzyskania faktury VAT należy podczas uzupełniania formularza zamówienia kliknąć na przycisk wyboru znajdujący się przy napisie „chcę otrzymać fakturę”.
 3. Zamówienia w Serwisie internetowym www.asmar-sklep.pl należy składać za pomocą dostępnego online formularza zamówienia.
 4. Dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu złożenia  zamówienia, są następujące:
  1. imię i nazwisko,
  2. ulica i nr domu,
  3. kod pocztowy,
  4. miejscowość,
  5. nr telefonu,
  6. adres e-mail,
  7. firma, jej adres oraz NIP (w przypadku składania zamówienia w ramach działalności gospodarczej).
 5. W celu złożenia w Serwisie zamówienia za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:
  1. wybrać na stronie głównej odpowiednią kategorię produktów (plisy, żaluzje, verticale, rolety, maty bądź moskitiery);
  2. kliknąć na zdjęcie symbolizujące rodzaj produktu, aby przejść w ten sposób do podstrony ze szczegółowym jego opisem;
  3. kliknąć na pole z napisem „dalej”, aby przejść w ten sposób do podstrony dotyczącej szczegółowych, ściśle związanych z osobą Kupującego, zindywidualizowanych parametrów produktu, który ma zostać wykonany przez Wykonawcę dla Kupującego;
  4. wybrać odpowiednie parametry oraz kolor;
  5. kliknąć na pole z napisem „do koszyka”;
  6. wybrać odpowiedni sposób płatności;
  7. kliknąć na pole z napisem „Złóż zamówienie”;
  8. podać dane osobowe wymienione w ust. 5 niniejszego paragrafu i przekazać treść zamówienia Wykonawcy klikając na pole z napisem „wyślij”.
 6. Umowa o dzieło zostaje zawarta w momencie wysłania przez system teleinformatyczny Serwisu wiadomości e-mail do Użytkownika, który złożył zamówienie, zawierającej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie treści złożonego zamówienia.
 7. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Wykonawcą telefonicznie bądź drogą mailową.
 8. Cena produktu podana Użytkownikowi w trakcie składania zamówienia jest wiążąca od chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 9. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności za wykonany dla niego produkt:
  1. gotówką przy odbiorze produktu od kuriera,
  2. kartą kredytową bądź e-przelewem za pośrednictwem platformy płatniczej Dotpay,
  3. e-raty za pośrednictwem banku Alior Bank SA (forma płatności oparta na wniosku kredytowym składanym online przez platformę płatniczą Dotpay, dostępna dla zamówień powyżej 300 zł),
  4. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Wykonawcy wskazanej w §1.
 10. Na czas dostarczenia zamówionych produktów składają się: czas potrzebny na wykonanie produktu, spakowanie go i przekazanie kurierowi oraz czas dostawy. W przypadku płatności przelewem czas dostarczenia wydłuża się o czas realizacji przelewu.
 11. Czas potrzebny na wykonanie produktu, spakowanie go i przekazanie kurierowi, nigdy nie przekracza 10 dni roboczych. Maksymalny czas dostawy wynosi natomiast 3 dni robocze, jednakże w większości przypadków dostawa następuje w ciągu 1 dnia roboczego.

§4. Dostawa produktu

 1. Wykonane produkty dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnych firm kurierskich (zawodowo zajmujących się transportem drogowym towarów).
 2. Wykonawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji, kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Wykonawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Wykonawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Wykonawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Koszty dostawy określone są w zakładce Dostawa, a także każdorazowo podawane są podczas składania zamówienia przez Użytkownika, przed zawarciem umowy o dzieło.

§5. Reklamacje

 1. Do umowy o dzieło, zawartej przez Wykonawcę, za pośrednictwem Serwisu www.asmar-sklep.pl, z Kupującym będącym Konsumentem, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.). Wynika to z treści art. 6271Kodeksu cywilnego.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 22 633-79-91 w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Wykonawcy, pocztą elektroniczną na adres: info@asmar-sklep.pl).
 3. Wykonawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
 4. Po zgłoszeniu reklamacji, do Kupującego wysłany zostanie po odbiór produktu kurier. Przed przekazaniem produktu kurierowi należy go opakować.ó  
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Wykonawca doprowadza produkt do stanu zgodnego z umową o dzieło zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, Wykonawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany produkt wraz z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Kupującego, w tym kosztami transportu.
 6. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania produktu, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi o tym Wykonawcy.
 7. Wykonawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 8. Zgodnie z treścią art. 638 Kodeksu cywilnego, w przypadku umowy o dzieło zawartej przez Wykonawcę za pośrednictwem Serwisu www.asmar-sklep.pl z Kupującym, będącym Przedsiębiorcą, zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, Wykonawca odpowiada wobec Kupującego na podstawie przepisów o rękojmi (art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego), o ile z treści art. 627 - 637 Kodeksu cywilnego nie wynika nic innego.

§6. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do wskazanej w §1 siedziby Usługodawcy).
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Usługodawca nie rozpatruje reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną złożonych po upływie dwóch miesięcy od stwierdzenia przez Usługobiorcę przyczyny reklamacji.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Wykonawcą przez Konsumentów za pośrednictwem Serwisu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Wykonawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Serwisu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Wykonawcy/Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach o sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Serwisu internetowego.
 6. Promocje w Serwisie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 7. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://www.asmar-sklep.pl/Regulamin i dokonanie wydruku.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.11.2014 r.
^ do góry